Дүрэм

Зар нийтэлсэн тал зарын үнэн зөвийг бүрэн хариуцана. LA Mongols зард хариуцлага хүлээхгүй.