Сараар Харах
Сараар Харах
Жагсааж Харах
Жагсааж Харах
7 Хоногоор Харах
7 Хоногоор Харах
Өдрөөр Харах
Өдрөөр Харах
Төрөлүүд
Төрөлүүд
Хайх
Хайх

Төрлөөр

Даваа, Нохой сарын 20, 2017
Төрлийн Нэр Удахгүй Болох Нийт
Шашиний
ном хурал, сүм цуглаан
0 27
Спорт Арга Хэмжээ
Олон нийтийн спорт арга хэмжээ
0 95
Баяр Ёслол
0 50
Бусад
бусад
0 112
Урлаг, Соёл Арга Хэмжээ
Урлаг, Соёл Арга Хэмжээ
1 150
Ачаа Тээвэр
Агаар болон контайнараар явах ачаа тээврийн үйлчилгээний товолсон өдрүүд
0 4
Үдэшлэг, Party
үдэшлэг, бүжиг найр
0 53
Нийт 491 үйл явдал 7 төрлүүдэд төлөвлөгджээ  

Хайх